Van de Raad van Bestuur

Een uitdagend najaar

De afgelopen zomer leek het er even op dat we het ergste van de corona-epidemie achter ons konden laten. Helaas lijkt dit niet het geval te zijn. Op het moment dat we deze bijdrage schrijven is net bekend geworden dat we aan het begin staan van een tweede golf. Wel is het nu anders dan de eerste golf besmettingen. We weten meer en hebben kunnen leren. Toch is de weerslag ook nu weer groot. Het is een uitdaging om hiermee om te gaan terwijl we onze bestaande dienstverlening willen voortzetten en Heliomare verder willen/moeten ontwikkelen.

Corona

Voor het eerst zijn medewerkers van Heliomare besmet geraakt en collega’s maken zich terecht zorgen. Daarnaast is de werkdruk hoog: de vorige keer hebben we reguliere werkzaamheden, met name de planbare zorg afgeschaald en werden de scholen gesloten. Nu niet. We blijven klaar staan voor patiënten, cliënten en leerlingen en dat is goed maar in combinatie met een weer stijgend aantal besmettingen ook zwaar. Het is goed dat zorg- en onderwijsmedewerkers nu voorrang krijgen bij het testen op corona, het geeft aan hoe vitaal ons werk is voor de samenleving. Maar snel kunnen testen neemt natuurlijk de ongerustheid niet weg.

Financiële situatie

We weten niet in welke mate de tweede coronagolf doorzet en welke gevolgen dit nog gaat hebben voor Heliomare. Toch is goed om te melden dat alle onze inspanningen tot nu toe wel haar vruchten hebben afgeworpen. Eerder hebben we al gecommuniceerd dat de eerste drie maanden van dit jaar financieel goed zijn geweest. Na de eerste drie maanden is de omzet aan de kant van revalidatie en de zakelijke dienstverlening als gevolg van de lock-down begrijpelijkerwijs enorm teruggevallen. Inmiddels weten we dat de continuïteitsbijdrage die we krijgen van de verzekeraars voor Heliomare niet slecht uitpakt en de terugval voldoende compenseert. Dat is ook goed, het is van groot belang dat Heliomare de zorg die zij kan bieden ook kan blijven leveren. Eind september zijn we weer zo veel als mogelijk vol in bedrijf en houden we ons waar noodzakelijk aan de 1,5 meter samenleving. Voor Revalidatie hebben we het contact met de verwijzers geïntensiveerd. Vooralsnog gaan we ervan uit dat we ook 2020 financieel goed kunnen afsluiten ondanks de corona. Alle inspanningen hebben er ook toe geleid dat in september onderwijs een voldoende bij de inspectie heeft behaald en bij Revalidatie, de Behandelcentra Hersenletsel, Arbeidsintegratie en Bewegen en Sport de HKZ-audit goed is verlopen. Terecht is opgemerkt dat dit gezien de omstandigheden enorme prestaties zijn.

Elektronisch patiënten dossier

Voor de zomer hebben we het traject voor de selectie van een nieuw EPD weer opgepakt. Nut en noodzaak van de vervanging van het huidige systeem staat niet ter discussie. Wel actualiseren we het onderzoek dat twee jaar geleden gedaan is. We verwachten de selectie dit jaar af te ronden.

Nieuw strategie en organisatiestructuur

In september zijn we de laatste fase ingegaan van het vaststellen van de nieuwe strategie van Heliomare. Zoals afgesproken hebben we een voorstel gemaakt voor een aanpassing en vereenvoudiging van de organisatiestructuur. Dit op basis van wat is opgehaald aan alle dialoogtafels met jullie en de voorlopige uitkomsten van de reorganisatie kliniek. Het voorstel wordt in de komende maanden besproken in de verschillende overlegorganen en tijdens bijeenkomsten. We hopen dat we goed geluisterd hebben en de aanpassingen bijdragen aan het oplossen van huidige knelpunten. Jan Welmers en Guido van de Logt

Het is een uitdaging om met de weerslag van de tweede coronagolf om te gaan, onze bestaande dienstverlening voort te zetten én Heliomare verder te ontwikkelen.