TERUGBLIK


Het was een bewogen jaar...

maar we zetten de schouders er onder

Door: Jan Welmers

Een bewogen jaar, het klinkt cliché, maar clichés zijn vaak ook waar. We hebben in heel Heliomare met een aantal grote vraagstukken te maken die we het hoofd moeten bieden. Daarnaast dwingt de huidige financiële situatie ons bij een aantal onderdelen duidelijke keuzes te maken.

Een bewogen jaar, het klinkt cliché, maar clichés zijn vaak ook waar. We hebben in heel Heliomare met een aantal grote vraagstukken te maken die we het hoofd moeten bieden. Daarnaast dwingt de huidige financiële situatie ons bij een aantal onderdelen duidelijke keuzes te maken. De gevolgen van die keuzes raken veel collega’s en vrijwilligers in het dagelijks werk. Dat realiseer ik mij terdege. Voor mij staat één ding als een paal boven water: de kennis en kunde die we in huis hebben en de prachtige resultaten die we daarmee boeken moeten we zoveel mogelijk behouden. Daar moeten zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen gebruik van kunnen blijven maken. Van ons vraagt dat om te focussen en samen een heldere lijn voor de toekomst uit te zetten. Daarmee bepalen we voor wie we er zijn en voor welke vorm van onderwijs, zorg of ondersteuning men bij Heliomare terecht kan.

Om je een indruk te geven van hetgeen er binnen onze organisatie speelt, welke keuzes er gemaakt worden met het oog op de begroting 2020 en voor welke vraagstukken we nog staan, geef ik je hieronder graag een update:

Basis op Orde

Begin 2019 startte het programma Basis op Orde, omdat uit onderzoek bleek dat we de bedrijfsprocessen en financiën niet goed op orde hebben. Het programma omvat 130 grote en kleine projecten, waarvan inmiddels iets meer dan de helft is gerealiseerd. Voor een goede bedrijfsvoering en een financieel gezond Heliomare moeten we er gezamenlijk voor zorgen dat alle afspraken en procedures nagekomen worden. In een apart artikel lees je daarover meer.

Bestuurlijke continuïteit

Door het vertrek van zowel de voorzitter van de Raad van Bestuur als de bestuurssecretaris in november, is er op beide posities een vacature ontstaan. De werving is inmiddels gestart om beide vacatures weer in te vullen. Om mij te ondersteunen is met ingang van 1 december een tijdelijk kernteam als steunstructuur actief. De prioriteit ligt bij het oplossen van de vraagstukken die Heliomare kwetsbaar maken.

Manager Bedrijfsvoering

Een van de maatregelen die we nu nemen om de doorbelasting voor de RVE’s te verlagen is om de werving van een manager Bedrijfsvoering tijdelijk stop te zetten. In de eerste helft van 2020 zal de invulling verder worden bezien.

Volwassenen

Sluiting afdeling Optimum Care

Op 12 november is aan alle medewerkers van de afdeling Optimum Care medegedeeld dat we voornemens zijn de afdeling Optimum Care (OC) per januari 2020 te sluiten. Die mededeling kwam hard aan en had pijn en verdriet tot gevolg, wat ik zeer betreur. In de daaropvolgende weken is met de medewerkers gesproken en hebben wij kunnen aangeven dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Dat klinkt positief, maar heeft als gevolg dat medewerkers met een tijdelijk contract op andere verpleegafdelingen geen of een beperkt perspectief hebben.

Medisch specialistische revalidatie: registratie therapieassistentie (THA) klinische patiënten

Tot 2019 hanteerde Heliomare een automatische registratie (“scripting”) van de tijd die de verpleging besteedt als‘ verlengde arm voor ’paramedische behandelingen. Omdat de verzekeraar niet akkoord gaat met deze automatische registratie en het werken zonder opdracht van een (para-) medicus wordt de komende maanden een aangepaste werkwijze geïmplementeerd. Begin november is een projectgroep samengesteld onder leiding van Marga Grau. Deze projectgroep komt twee keer per week samen om vinger aan de pols te houden en alle praktische zaken rondom de THA goed te regelen. Onlangs is duidelijk geworden dat Heliomare teveel gedeclareerde THA aan de zorgverzekeraars moet terugbetalen. Welke financiële consequenties dat voor de komende jaren heeft, wordt in het eerste kwartaal van 2020 duidelijk.

Kliniek

De grootste aandacht gaat op dit moment uit naar het structureel financieel gezond maken van de kliniek, omdat de omzet minder is dan voorgaande jaren. Albert Burger is gevraagd om in zijn rol als projectleider leiding te geven aan dit project. Door een andere manier van begroten, door verlagingen van de doorbelastingen van R&D en ICT én door het niet invullen van de vacature manager Bedrijfsvoering wordt een verlaging van de doorbelasting bereikt (deze verlaging geldt overigens ook voor alle andere RVE’s).

Arbeidsintegratie

Het onderdeel Passend Onderwijsadvies is vanaf het nieuwe schooljaar geïntegreerd bij Onderwijs. De externe dienstverlening is afgebouwd, daar waar deze niet kostendekkend was. Hierbij speelde ook een vraagstuk rondom de BTW. De externe dienstverlening van zowel Arbeidsintegratie als Passend Onderwijsadvies is BTW-plichtig, waardoor we onze tarieven moesten verhogen. Een aantal opdrachtgevers haakte door de hogere tarieven af.

Kind/jeugd

De Kinder- en Jeugdrevalidatie heeft de groei die we in het voorjaar zagen weten door te zetten. Geweldig! Daardoor was het mogelijk om een aantal nieuwe collega’s aan te trekken. Ook bij Onderwijs is financieel een positief perspectief. Er zijn wel maatregelen genomen om activiteiten te stoppen waar geen dekkende vergoeding tegenover staat, zoals het paardrijden. Medewerkers ervaren wel een verder toegenomen werkdruk door de vergroting van de klassen. Vanuit verschillende scholen is eind november een noodbrief geschreven. Wat landelijk speelt, merken we ook op Heliomare.

De Onderwijsinspectie constateerde vorig jaar dat de kwaliteit van het VSO op De Velst te Heemskerk op een aantal onderdelen niet voldoende is. Er is een plan gemaakt om dit schooljaar nog een flinke inhaalslag te maken met ondersteuning van onze collega school Orion in Amsterdam.

We zetten de schouders eronder!

Een nieuwe strategie voor Heliomare

Om te voorkomen dat we alleen financieel gedreven keuzes maken, herijken we momenteel de strategie van Heliomare. Het is noodzakelijk om te focussen en stappen te zetten die beter aan sluiten op de wensen van onze doelgroepen. We stellen onszelf de komende tijd dan ook de vraag of ons aanbod nog past bij de doelgroepen die we willen bedienen. En wat er nodig is om die dienstverlening te kunnen bieden. Over deze vragen wordt op dit moment gesproken aan de dialoogtafels. Bij een aantal van deze dialoogtafels ben ik aangeschoven. De dynamiek en discussies tijdens deze sessies heb ik als heel inspirerend ervaren! De verwachting is dat het strategietraject begin tweede kwartaal 2020 afgerond wordt. Tijdens de aankomende nieuwjaarsreceptie ga ik graag wat dieper in op de totstandkoming van de strategie. Ik hoop je daar dan ook te ontmoeten.

Jan Welmers

Raad van Bestuur