Veiligheid in Heliomare (2)

Infectie
commissie

De Heliomare-brede veiligheidscommissie houdt zich bezig met allerlei aspecten rondom veiligheid. In een aantal nummers van de H. kun je hierover lezen. Als tweede: de infectiecommissie.

David Gobets, voorzitter infectiecommissie

David Gobets, revalidatiearts dwarslaesieafdeling, is voorzitter van de infectiecommissie. Deze commissie heeft als doelstelling: het bevorderen van de preventie en bestrijding van infecties in Heliomare. De commissie is een proactieve adviseur voor Revalidatie en Sport en is passief adviseur voor de andere onderdelen.

De commissie zorgt ervoor dat protocollen en richtlijnen up-to- date zijn. Regelmatig wordt voorlichting gegeven op de afdelingen door en aan de verschillende medewerkers. Onze recent opgeleide hygiëne-kwaliteit-medewerkers zorgen voor laagdrempelig contact bij vragen op de afdelingen.


Op advies van de infectie-commissie biedt Heliomare de griepvaccinatie actief aan de medewerkers aan. Er wordt naar gestreefd dit reeds vroeger in het jaar te communiceren en aan te bieden. Alle medewerkers met patiëntencontacten krijgen daarvoor een persoonlijke uitnodiging per mail. De insteek is om dit in 2019 laagdrempeliger te organiseren, bij voorbeeld door te vaccineren op de afdelingen zelf. Heliomare besloot in 2018 om de griepvaccinatie ook corporate breed aan te bieden, wat in 2019 weer zal plaatsvinden. In 2017 kregen 38 medewerkers een griepvaccinatie in 2018 waren dat er 68.


David: “Een infectie kan gevaarlijk zijn voor mensen met open wonden of mensen die een verminderde weerstand hebben. Het gebeurt ongeveer dertig keer per jaar dat patiënten in het revalidatiecentrum worden opgenomen die drager zijn van een multiresistent micro-organisme. Door het toepassen van preventieve wordt voorkomen dat deze micro-organismen zich verspreiden onder andere patiënten en medewerkers..”

De commissie:

· geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur, de medische staf, de managers of andere medewerkers van Heliomare over vraagstukken op het gebied van infectiepreventie en –bestrijding, die zich in Heliomare (kunnen) voordoen;

· ziet toe op een goede introductie en hantering van de adviezen van de regelingen betreffende infectiepreventie en –bestrijding;

· behandelt meldingen van epidemieën of situaties met een mogelijk infectierisico en adviseert ter verbetering of oplossing van deze situaties;

· evalueert en actualiseert de richtlijnen en adviezen betreffende infectiepreventie en –bestrijding.

De commissie bestaat uit ten minste vijf leden en is als volgt samengesteld:

- David Gobets, revalidatiearts

- Tinka Swinkels en Paulien Admiraal, hygiëne kwaliteitsmedewerkers

- Ingeborg van Ess; deskundig infectiepreventie van het RKZ

- Gert Koerts; arbocoördinator

- Ingrid Tichelaar; bedrijfsarts

Heb je vragen aan de infectiecommissie?